Brak informacji

 

Dobre, dnia 10.11.2008
GKI.7331/54/2008


Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,dla budowy linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 156; 393; 244/1;244/7;244/5 położonych w miejscowości Brzozowica , gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 środy do godz. 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa BrzozowicaAccessibility