Brak informacji

 Dobre, dnia 28.11.2008


GKI.7331/54/2008


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)


W Ó J T


G M I N Y D O B R E
zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach nr 156;393;244/1;244/7;244/5 położonych w miejscowości Brzozowica , gmina Dobre polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego.Na rzecz:


Zakładu Energetycznego Warszawa- Teren Dystrybucja Sp.zo.o ,04-470 Warszawa , ul. Marsa 95 Dystrybucja Sp.z.o.o Rejon Energetyczny Mińsk-Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk-Mazowiecki ,w imieniu którego działa pełnomocnik „INSTALBUD” Andrzej Żółkowski, Targówka, ul. Kolejowa 82, 05-300 Mińsk Mazowiecki


P O U C Z E N I E:
Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.
Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablibcy ogłoszeń sołectwa wsi Brzozowica i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility