Brak informacji

 

GKI.7616/10/08 Dobre, dn. 29.12.2008r
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227)


Wójt Gminy Dobre


z a w i a d a m i a
że na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) 29 grudnia 2008 roku zostało wydane przez Wójta Gminy Dobre postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rewitalizacja centrum Dobrego” oraz sporządzenia raportu.


Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:


– Starosty Mińskiego sygn. WS. 7633-84/08 z dnia 12.12.2008 roku;


– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sygn. ZNS-7120-83/08 z dnia 28.11.2008 roku.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).
Na postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 7 dni po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dobre oraz sołectw: Dobre I, Dobre II, Dobre III.Accessibility