Brak informacji

 GKI. 7615/6/09                                                        Dobre, dn. 29.01.2009r.
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że przystąpiono do opracowywania projektu dokumentu pt:
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobre na lata 2008 – 2032”.
Z dokumentacją można się zapoznać w Urzędzie Gminy Dobre, ul. T. Kościuszki 1, pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w tej sprawie w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8.


Wnioski i uwagi można wnosić w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Dobre oraz za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym urzad@gminadobre.pl.


Skargi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Dobre.


Jednocześnie informuje się, że nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.Accessibility