Brak informacji

 

GKI.7616/1/09 Dobre, dn. 02.02.2009r
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że na wniosek Gminy Dobre z siedzibą: 05-307 Dobre, ul. Kościuszki 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa w miejscowościach Makówiec Mały i Makówiec Duży”.


Wniosek inwestora został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych znajdującym się w Urzędzie Gminy Dobre.


Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).


W związku z powyższym informuje się o możliwości składania wniosków i uwag w tej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania obwieszczenia w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 (w środy do 18.00).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre,


– na tablicach ogłoszeń sołectw: Makówiec Mały i Makówiec Duży.

Accessibility