Brak informacji

 

GKI.7616/2/09 Dobre, dn. 11.03.2009r


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227)


z a w i a d a m i a m,
że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) zostało wydane postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa w miejscowościach Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Czarnocin”.


Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii:


– Starosty Mińskiego sygn. WS. 7633/9/09 z dnia 23.02.2009 roku;


– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego sygn. ZNS-712-23/09 z dnia 20.02.2009 roku.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godz. 800-1600 (w środy do 1800).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:


– zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,


– na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dobre oraz sołectw: Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Czarnocin.Accessibility