Brak informacji

Dobre, dn. 19.03.2021


GKI. 6220.5.2020


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy  Dobre w dniu 19.03.2021 r. wydał decyzję znak: GKI.6220.5.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej  Rudno  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 131/1, 131/4, 161/1 w obrębie Rudno, gmina Dobre”


Decyzja została wydana na wniosek Inwestora, tj Solaris Ventum Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 61/5, 00 – 042 Warszawa . Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w UG Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre,  pok. nr 8 w godzinach urzędowania,  w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre: gminadobre.bip.net.pl,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Rudno.

 


Sprawę prowadzi:


Renata Miaskiewicz – prac. UG Dobre
Tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility