Brak informacji

GKI. 6220.1.2021                                                                                   Dobre, dn. 25.03.2021


 


Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania


 


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Z 2021, poz. 187) oraz art. 73 ust.1, art. 74 ust.3 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2021, poz. 247),


zawiadamiam,


że na wniosek  (data wpływu 11.03.2021) tj. Inwestora tj. . F.H.U. Zaperty Krzysztof Makówiec Mały 9C, 05 – 307 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia  25.11.2020r, znak: GKI.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie Zakładu Górniczego o nazwie „MAKÓWIEC DUŻY III” na działkach o numerach ewidencyjnych 248, 249, 252, 253, 256, 257 i 260 obręb 0016 w miejscowości Makówiec Duży gmina Dobre;  • zmiana dotyczy, zapisów w całej decyzji po wyeksploatowaniu złoża przeprowadzony będzie kierunek leśny rekultywacji;
  • zmiany dotyczy zapisów, że wydobycie będzie się odbywało metodą odkrywkową, na obszarze o powierzchni 3,35ha;
  • zmiana dotyczy adresu inwestora tj. podania w decyzji adresu: F.H.U. Zaperty Krzysztof, 05 – 307 Dobre, Makowiec Mały 9C                                                                                                          ”

Ponadto informuję, iż Wniosek Inwestora wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia wyżej wymienionego przedsięwzięcia wysłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim w celu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania.


 


 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Makówiec Duży, Makówiec Mały, Sołki, gm. Dobre

 


 


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre, tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility