Brak informacji

GKI.6131.1.2020                                                                                     Dobre, dn. 15.04.2021


 


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 , 05 – 307 Dobre złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie trzech budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach o nr ewid. 237/2, 238/2, 239/2, 240/2 i 241/2 w miejscowości Jaczewek, gmina Dobre”.


   1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora: HILDECO Sp. z o.o. ul. Skarbka z Gór 144A/14, 03 – 287 Warszawa;
  2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dobre.
  3. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. wnioskiem Inwestora, raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz uzupełnieniami tego raportu, postanowieniem RDOŚ w Warszawie uzgadniającym realizację i określającym warunki realizacji przedsięwzięcia, postanowieniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie oraz Opinią Sanitarną PPIS w Mińsku Mazowieckim).

Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a także z całą dokumentacją  można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: renata.miaskiewicz@gminadobre.pl, tel. 25 7571190 wew. 27), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.


 


 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Korytnica
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre, Urzędu Gminy Korytnica oraz sołectwa  Jaczewek, Modecin, gm. Dobre i Stary Świętochów, gm. Korytnica.

Accessibility