Brak informacji

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRE


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 poz. 1227/


zawiadamiam


o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre, do którego sporządzenia Rada Gminy Dobre przystąpiła Uchwałą Nr XXXVI/256/06 z dnia 17 października 2006 r.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


1. w formie pisemnej do Wójta Gminy Dobre na adres Urząd Gminy Dobre, ul.T.Kościuszki 1, 05-307 Dobre
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 21
3. drogą elektroniczną, opatrzoną tematem „wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko do
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrena adres urzad@gminadobre.pl


Wniosek powinien być podpisany zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
Wójt Gminy Dobre


Krzysztof Radzio

Accessibility