Brak informacji

GKI. 6220.3.2021                                                                                   Dobre, dn. 29.04.2021


 


Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania


 


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Z 2020 poz. 256) oraz art. 73 ust.1 i  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2020, poz. 283 z późn. zm.),


 


zawiadamiam,


że na wniosek Inwestora tj. F.H.U. Krzysztof Zaperty Makówiec Mały 9C, 05 – 307 Dobre o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte postepowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie Zakładu Górniczego o nazwie „MAKÓWIEC DUŻY III” na działkach o numerach ewidencyjnych 248, 249, 252, 253, 256, 257 i 260 obręb 0016 w miejscowości Makówiec Duży gmina Dobre”.


Ponadto informuję, iż Wniosek Inwestora wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia wysłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Pl. Kilińskiego 10, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki  oraz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, w celu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: renata. miaskiewicz@gminadobre.pl, tel. 25 7571190 wew. 27), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre na stronie www.gminadobre.pl w zakładce BIP. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


 


 


 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Makówiec Duży, Makówiec Mały, Sołki, gm. Dobre

Accessibility