Brak informacji


Dobre, dn. 18.05.2021


GKI.6220.2.2021


 


OBWIESZCZENIE


 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2021r, poz. 247)  zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej  Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”.


Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii: • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim nr ZN.9022.55.2021 z dn. 06.05.2021 (wpływ do UG Dobre 10.05.2021), który „uznaje, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane”;
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim nr LU.ZZŚ.2.4360.152.2021.KK z dn. 21.04.2021(wpływ do UG Dobre 26.04.2021);
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ – I.4220.547.2021.MŚ.2 z dn. 13.05.2021(wpływ do UG Dobre 13.5.2021), który wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie


 1. istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów tj. korytarze ekologiczne, tj:
 3. wykonanie i przedstawienie wyników inwentaryzacji przyrodniczej roślin i zwierząt na terenie planowanej inwestycji i w jej sąsiedztwie wykonanej przez specjalistę przyrodniczego (inwentaryzację należy przeprowadzić w ciągu całego okresu lęgowego; wyniki inwentaryzacji przedstawić na załączniku graficznym bądź kartograficznym),
 4. w związku z wynikami inwentaryzacji należy zidentyfikować oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze, w szczególności na gatunki chronione stwierdzone w sąsiedztwie inwestycji.”

 


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


Postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: 1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Adamów i Mlęcin, gm. Dobre

Dobre, dn. 19.05.2021


GKI.6220.2.2021


 


OBWIESZCZENIE


 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2021r, poz. 247)  zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postepowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej  Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”.


 


         Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: 1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Adamów i Mlęcin, gm. Dobre

Accessibility