Brak informacji

Zawiadomienie , że zostały zebrane dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych nr 2212W i 2213W w m. Rudzienko zlokalizowanej na działkach nr ew. 528/1, 528/2, 754/3, 754/4, 754/5, 754/6, 754/7, 755, 776, 902 w m. Rudzienko, Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21; ( czynny: od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility