Brak informacji

Dobre, dn. 02.11.2021


GKI. 6220.4.2021


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy  Dobre w dniu 02.11.2021 r. wydał decyzję znak: GKI.6220.4.3021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Lokalizacja: Miejscowość Dobre, Antonina, gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie.”


 


 


Decyzja została wydana na wniosek Inwestora tj.  Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre. Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w UG Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre,  pok. nr 8 w godzinach urzędowania,  w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


 


 


 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Dobre II, Antonina, Rąbierz Kolonia, gm. Dobre

 


 


Sprawę prowadzi:


Renata Miaskiewicz – prac. UG Dobre


Tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility