Brak informacji

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania


 


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Z 2021, poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 73 ust.1 i  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2021, poz. 247 z późn. zm.),


 


zawiadamiam,


że na wniosek Inwestora tj. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte postepowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”.


Ponadto informuję, iż Wniosek Inwestora wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia wysłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego ul. Żelazna 79, 00 – 875 Warszawa  oraz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, w celu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. – zawiadomienie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre na stronie www.gminadobre.pl w zakładce BIP. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


 


 


 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Makówiec Mały i Nowa Wieś, gm. Dobre

 


Do wiadomości:


PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa


 


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility