Brak informacji

Dobre, dn. 13.12.2021


GKI.6220.2.2021


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m,


że w dniu 13 grudnia 2021 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Dobre znak: GKI.6220.2.2021 o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej  Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”.


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


Postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Adamów i Mlęcin, gm. Dobre

Accessibility