Brak informacji

GKI.6220.2.2021


 


OBWIESZCZENIE


 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 247 z późn. zm.)


 


z a w i a d a m i a m,


 


że na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2021r, poz. 247 z późn. zm)  zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”.


Postanowienie zostało wydane po otrzymaniu opinii: • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim nr ZN.9022.169.2021 z dn. 05.01.2022 (wpływ do UG Dobre 13.01.2022), który „uznaje, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego nie jest wymagane”;
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim nr LU.ZZŚ.2.4360.456.2021.PS z dn. 21.12.2021 (wpływ do UG Dobre 29.12.2021) który „nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nr WOOŚ – I.4220.2081.2021.MŚ.2 z dn. 18.01.2022(wpływ do UG Dobre 18.01.2022), który wyraził opinię, że „dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”.


 1. istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 2. zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, w szczególności należy odnieść się do:

  1. szczegółowej charakterystyki planowanego przedsięwzięcia oraz opis warunków użytkowania terenu przed realizacją inwestycji, podczas jej realizacji i na etapie jej użytkowania;
  2. inwentaryzacji przyrodniczej w tym: inwentaryzacji siedlisk, gatunków roślin i zwierząt (pełny sezon wegetacyjny, lęgowy);
  3. przedstawienie metod badawczych/inwentaryzacji obejmujących chronione gatunki roślin i zwierząt oraz chronione siedliska przyrodnicze, a także gatunki i ich siedliska;
  4. określenia (rodzaju, skali i zasięgu), analizy i oceny wpływu (bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, krótko i długoterminowego, stałego i czasowego) planowanego przedsięwzięcia i jego wariantów na występujące w zasięgu możliwego oddziaływania przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt wraz z przedstawieniem metodyki i przyjętych kryteriów określenia możliwego zasięgu oddziaływania (analiza powinna uwzględniać biologię i ekologię wszystkich gatunków i siedlisk, na które może oddziaływać inwestycja);
  5. określenia zasięgu oddziaływań i stopnia ich istotności, o których mowa powyżej oraz ocenę ich istotności w kontekście ochrony siedlisk;
  6. zdefiniowania wszystkich przedsięwzięć i planów, które w połączeniu z planowanym przedsięwzięciem (oddziaływanie skumulowane) mogą spowodować negatywne oddziaływania na siedliska i gatunki chronione;
  7. wskazania działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie potencjalnych znacząco negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na gatunki chronione zwierząt i ich siedlisk oraz ocenę ich skuteczności, w tym określenie zasad i terminów wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji w celu zachowania istniejących zasobów przyrodniczych.”

 


 


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre pok. nr 8 w godzinach urzędowania.


 


 


 


Postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez: 1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makowiec Mały i Nowa Wieś gm. Dobre

Accessibility