Brak informacji

Dobre, dn. 18.05.2022


GKI.6220.2.2022


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 poz. 1298 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków. Lokalizacja: miejscowość Wólka Kokosia, Dobre (obręb Zdrojówki), gmina Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie.”


Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Dobre I, Wólka Kokosia, Kąty Borucza, gm. Dobre

Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility