Brak informacji

Dobre, dn. 18.05.2022


GKI. 6220.3.2022


Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. Z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 73 ust.1 i  art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2021, poz. 247 z późn. zm.),


zawiadamiam,


że na wniosek Inwestora tj. FHU Zaperty Krzysztof Makówiec Mały 9c, 05 – 307 Dobre zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji  piasku skaleniowo – kwarcowego ze złoża o nazwie „ Makówiec Mały 1” realizowanego na działce nr ew. 108, w jednostce ewidencyjnej: Dobre, obrębie ewidencyjnym Makówiec Mały(141206_2.0017), powiecie mińskim, woj. mazowieckim.


Ponadto informuję, iż Wniosek Inwestora wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia wyżej wymienionego przedsięwzięcia wysłane zostały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Siedlcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim oraz do Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podl. Ul. Repkowska 49, 08 – 300 Sokołów Podlaski w celu wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


Uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie należy składać w terminie 7 dni od daty otrzymania  zawiadomienia w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, pokój nr 8,  w godzinach urzędowania.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Makówiec Mały i Nowa Wieś, gm. Dobre

Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility