Brak informacji

Dobre, dn. 18.05.2022


GKI.6131.2.2021                                                                                     


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021, poz. 2373 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m,


że w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1 , 05 – 307 Dobre złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej  Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”.


   1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora: Mariusz Chojnacki ul. Zwoleńska 22/4, 04 – 761 Warszawa
  2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dobre.
  3. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. wnioskiem Inwestora, raportem o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniem RDOŚ w Warszawie uzgadniającym realizację i określającym warunki realizacji przedsięwzięcia, Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim oraz Opinią Sanitarną PPIS w Mińsku Mazowieckim).

Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a także z całą dokumentacją  można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: renata.miaskiewicz@gminadobre.pl, tel. 25 7571190 wew. 27), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Adamów i Mlęcin, gm. Dobre

Otrzymują:  1. Mariusz Chojnacki ul. Zwoleńska 22/4, 04 – 761 Warszawa
  2. A/a

Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre, tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility