Brak informacji

GKI.6220.2.2021  


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r, poz. 735 z późn. zm.), informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


„Budowa farmy fotowoltaicznej  Adamów o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Adamów dz. 167/1, obr.0001, gm. Dobre, powiat Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie”.


Z dokumentacją w powyższej sprawie tj. wnioskiem inwestora wraz z załącznikami, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Dobre, w pok. nr 8 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.


Zgodnie z art. 49 KPA obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Adamów i Mlęcin, gm. Dobre

 


Sprawę prowadzi:


Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility