Brak informacji

 

GKI.7616/2/09                                         Dobre, dn. 20.04.2009r


Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Sieć wodociągowa w miejscowościach Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, Czarnocin”.
Z materiałami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 8 (czynny: poniedziałek- piątek w godz. 8.00- 16.00, środy do 18.00), w terminie 7 dni od daty otrzymania (obwieszczenia) niniejszego pisma i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania.

Accessibility