Brak informacji

 

Dobre, dnia 23.06.2009
GKI.7331/13/2009
Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:
  • Drop działki nr. 509, 545, 540,863  • Modecin działki nr. 170, 81/3, 81/2, 266/2, 266/1, 263, 262, 257,256, 251, 250, 245/1, 245/4, 245/3, 244, 239, 238, 233, 232, 227, 226/1, 221, 220/1, 215, 214, 209, 208, 203, 202, 197, 196/1, 196/2, 191, 190, 185, 184, 342, 94, 96/2, 106, 97/2, 98/5, 98/6, 101/5, 101/8, 167, 279, 103/2, 110/1,110/2, 111/3, 112/2, 113/5, 107  • Radoszyna działki nr. 450, 449, 444, 443, 438, 435, 430, 427, 422, 419, 414, 411, 406, 403, 398, 395, 390, 382, 387,379, 102, 105, 106, 110, 111, 114, 115/1, 118, 197/2 119, 121, 122, 360/2, 296/1, 264/1, 197/1, 528, 160, 162, 163/2, 163/1, 164, 166/2 166/1, 167, 170/1, 161, 179, 193, 62, 71, 60,61, 65, 69, 8, 67, 70  • Jaczewek działki nr. 242, 86, 33, 34, 37, 38, 45,44, 39, 50, 48, 52, 243, 55, 59, 60, 46, 65/7, 65/8, 65/9, 68, 71, 88, 189, 165, 190/3
Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Drop, Modecin, Radoszyna, Jaczewek.

Accessibility