Brak informacji

Dobre, dnia 25.06.2009


GKI.7331/14/2009


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:


Wólka Kobylańska – 34,56/1,43,44,50


Ruda Pniewnik – 152,174,153/5,201,114,77,104,96/3,96/1,96/2,90,83,82,75/28,75/25,75/27,75/17,75/8,50,47, 41/4,41/2,41/3,34,22,16,8,426,165,166,173,196,200,204,211,214,219,222,227,230/1,230/2,235,238,244,247,255,205,262,311,264,265,266,267,269,268,271/1,271/2,274/3,399,384,403,405Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Ruda Pniewnik, Wólka Kobylańska.


Accessibility