Brak informacji

Dobre, dnia 25.06.2009


GKI.7331/11/2009


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:


Makówiec Duży działki nr. 176, 313, 314, 229/3, 315, 316, 190/3, 235, ; Makówiec Mały działki nr. 63/2, 111, 70, 79, 69, 65, 62,59,56, 53, 50, 47, 44/6, 44/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 99, 76/2, 110, 74/2, 119/2, 87/1. 71, 76/1


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makówiec Duży i Makówiec Mały.

Accessibility