Brak informacji


Dobre, dnia 05.08.2009 


GKI.7331/11/2009O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y   D O B R Ezawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach nr 176, 313, 314, 229/3, 315, 316, 190/3, 235 położonych w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre oraz nr 63/2, 111, 70, 79, 69, 65, 62, 59, 56, 53, 50, 47, 44/6, 44/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 99, 71, 76/1, 76/2, 110, 74/2, 119/2, 87/1 położonych w miejscowości Makówiec Mały, gmina Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 DobreP O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablibcy ogłoszeń sołectwa wsi Makówiec Mały i Makówiec Duży i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility