Brak informacji


Dobre, dnia 13.08.2009 


GKI.7331/14/2009 


O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach:


· nr 34, 56/1, 43, 44, 50 położonych w miejscowości Wólka Kobylańska,


· nr 152, 174, 153/5, 201, 114, 77, 104, 96/3, 96/1, 96/2, 90, 83, 82, 75/28, 75/25, 75/27, 75/17, 75/8, 50, 47, 41/4, 41/2, 41/3, 34, 22, 16, 8, 426, 165, 166, 173, 196, 200, 204, 211, 214, 219, 222, 227, 230/1, 230/2, 235, 238, 244, 247, 255, 205, 262, 311, 264, 265, 266, 267, 269, 268, 271/1, 271/2, 274/3, 399, 384, 403, 405 położonych w miejscowości Ruda Pniewnik,


na terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.
Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 DobreP O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablibcy ogłoszeń sołectwa wsi Ruda Pniewnik i Wólka Kobylańska i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.


 

Accessibility