Brak informacji


Dobre, dnia 25.08.2009 


GKI.7331/13/2009 


O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach:


nr 509, 545, 540, 863 położonych w miejscowości Drop,


nr 170, 81/3, 81/2, 266/2, 266/1, 263, 262, 257, 256, 251, 250, 245/1, 245/4, 245/3, 244, 239, 238, 233, 232, 227, 226/1, 221, 220/1, 215, 214, 209, 208, 203, 202, 197, 196/1, 196/2, 191, 190, 185, 184, 342, 94, 96/2, 106, 97/2, 98/5, 98/6, 101/5, 101/8, 167, 279, 103/2, 110/1, 110/2, 111/3, 112/2, 113/5, 107 położonych w miejscowości Modecin,


nr 450, 449, 444, 443, 438, 435, 430, 427, 422, 419, 414, 411, 406, 403, 398, 395, 390, 387, 382, 379, 102, 105, 106, 110, 111, 114, 115/1, 118, 197/2, 119, 121, 122, 360/2, 296/1, 264/1, 197/1, 528, 160, 162, 163/2, 163/1, 164, 166/2, 166/1, 167, 170/1, 161, 179, 193, 62, 71, 60, 61, 65, 69, 8, 67, 70 położonych w miejscowości Radoszyna,


nr 242, 86, 33, 34, 37, 38, 45, 39, 50, 44, 48, 52, 243, 55, 59, 60, 46, 65/7, 65/8, 65/9, 68, 71, 88, 189, 165, 190/3 położonych w miejscowości Jaczewek,


na terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 DobreP O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drop, Modecin, Radoszyna, Jaczewek i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.


 

Accessibility