Brak informacji


Dobre, dn.21-09-2009


GKI. 7331/89/09OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Dobre


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61§ 4 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)


z a w i a d a m i a m,


że w dniu 08-09-2009 roku na wniosek Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowościach:


· Makówiec Duży działki nr.: 19/1,19/2,15,307/1,17,22,303,296,23/2,24/2,24/1,23/1,320,27,31,72,73,21/3,306/2,35,40,43,47,50,53/1,53/2,56,59,64,69,75,80/1,80/2,80/3,87/3,48,89,82/5,82/1,90,91


· Drop działki nr.: 467/2,736,735/2,735/1,863


· Świdrów działki nr.: 35,36,38,40,42,44,46,48,50,52/4,58/2,73,66/1,74/1,75,79,83,85,87,130,91,93,95/2,24,22/2,23,21/2,21/1,19/1,19/2,15,5/5,3,2


· Sąchocin działki nr.: 91,26,28,31/1,31/2,34/1,34/3,36,38,41,44,47,51,50,53,58,61,64,68,72,76,80,84,88,69,81,85,89,117,116,115,114/1,114/2,112,110,111,113,108/1,108/2,164,121,122,123,124,134,152


· Nowa Wieś działki nr. :


360/1,202/5,202/3,202/4,203,204,377/2,209,355,211,378/7,45/4,131/1,131/2,133,134/1,134/2,354,137,349/2,349/1,364,86,365,90,88,92,95,85,84,82,79,77,78,69,64,61,60,59/1,58,48/2,357/1,379,97,99,98,103,106,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,87,91,94


· Marcelin działki nr.:


40,23,1,6/4,8,14,15,16,17,18,19,21,42,22,27/1,29/1,31,32/1,33,36,37/3,37/4,38,39


· Sołki działki nr.:


63,32/4,32/2,32/3,30/5,30/10,329,320,321,323,325,326,327,330,328


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium


W związku z powyższym zawiadamiam , że zgodnie z art. 10 §1 K.p.a można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre , w dni pracy od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8-16 środy do 18-tej, oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o


każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w


§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Przedmiotowe obwieszczenie podane zostaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w


publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa , Makówiec Duży, Drop, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin, Sołki.

Accessibility