Brak informacji


Dobre, dnia 27.10.2009 


GKI.7331/89/2009O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy sieci wodociągowej, wszczęte 08.09-2009 roku na wniosek Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,Inwestycja przewidziana do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowościach:


· Makówiec Duży działki nr.: 19/1,19/2,15,307/1,17,22,303,296,23/2,24/2,24/1,23/1,320,27,31,72,73,21/3,306/2,35,40,43,47,50,53/1,53/2,56,59,64,69,75,80/1,80/2,80/3,87/3,48,89,82/5,82/1,90,91


· Drop działki nr.: 467/2,736,735/2,735/1,863


· Świdrów działki nr.: 35,36,38,40,42,44,46,48,50,52/4,58/2,73,66/1,74/1,75,79,83,85,87,130,91,93,95/2,24,22/2, 23,21/2,21/1,19/1,19/2,15,5/5,3,2


· Sąchocin działki nr.: 91,26,28,31/1,31/2,34/1,34/3,36,38,41,44,47,51,50,53,58,61,64,68,72,76,80,84,88,69,81,85,89,117,116,115,114/1,114/2,112,110,111,113,108/1,108/2,164,121,122,123,124,134,152


· Nowa Wieś działki nr. :


360/1,202/5,202/3,202/4,203,204,377/2,209,355,211,378/7,45/4,131/1,131/2,133,134/1, 134/2,354,137,349/2,349/1,364,86,365,90,88,92,95,85,84,82,79,77,78,69,64,61,60,59/1,58,48/2,357/1,379,97,99,98,103,106,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129,87,91,94


· Marcelin działki nr.:


40,23,1,6/4,8,14,15,16,17,18,19,21,42,22,27/1,29/1,31,32/1,33,36,37/3,37/4,38,39


· Sołki działki nr.:


63,32/4,32/2,32/3,30/5,30/10,329,320,321,323,325,326,327,330,328


UZASADNIENIEW dniu 08.09.2009r. zostało wszczete postepowanie administracyjne na wniosek Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy sieci wodociągowej. Inwestycja przewidziana do realizacji na w/w nieruchomościach.


Dokumentacja zawierała wniosek, informacje o projektowanym przebiegu sieci wodociągowej oraz oryginał i kopię mapy zasadniczej.


W dniu 23.10.2009r. wpłynął wniosek inwestora o umorzenie w.w. postępowania.Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, postępowanie stało sie bezprzedmiotowe i należało je umorzyć z uwagi na niewłaściwy załącznik mapowy dołączony do wniosku.W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji. 


P O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Makówiec Duzy, Drop, Świdrów , Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin, Sołki i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility