Brak informacji


Dobre, dnia 09.11.2009GKI.7331/16/2009O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T   G M I N Y    D O B R Ezawiadamia o wydanej decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym przewidzianą do realizacji na części działki 2180 położonej w miejscowości Dobre, gm. Dobre polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4.


Na rzecz:


P4 Spółka z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pani Joanna BerezaZ przedmiotową decyzją można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.),


P O U C Z E N I E:Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 


Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Dobre I, Dobre II, Dobre III i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.


 

Accessibility