Brak informacji


OGŁOSZENIE


z dnia 09 lutego 2010r.


W sprawie: sporządzenia wykazu dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 , znajdującego się w budynku mieszkalnym w Mlęcinie 51A wraz z


powierzchnią przynależną do lokalu (piwnicą) oraz udziałem w gruncie


i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność gminy Dobre do


zbycia w drodze bezprzetargowej.


Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /DZ.U.z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/


Wójt Gminy Dobre ogłasza, że posiada do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 44,80m2, wraz z powierzchnią przynależną do lokalu (piwnica o powierzchni 12,20 m2 ) oraz udziałem 570/2371 w częściach w prawie współwłasności działki nr 338/2 o powierzchni 0,1519 ha oraz w tych samych częściach w prawie współwłasności elementów wspólnych budynku, położonego w miejscowości Mlęcin 51A gmina Dobre.


Cena nieruchomości: 32.400,00 złDla przedmiotowej działki gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre na okres od dnia


09 lutego 2010roku do dnia 26 marca 2010 włącznie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobre jak również w Biuletynie Informacji Publicznej bip@gminadobre.pl.


Po tym terminie zostanie spisany protokół stanowiący podstawę do sporządzenia aktu notarialnego.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Kupujący.


Wskazane granic przedmiotowej nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu (0-25) 757-11-90 wew. 27


 


 


 


 


 

Accessibility