Brak informacjiDobre, dn.12-02-2010


GKI. 7331/105/09ZAWIADOMIENIE


Wójta Gminy Dobre


o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 61§ 4 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm).


z a w i a d a m i a m,że w dniu 30.10.2009 roku na wniosek Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowościach:


· Wólka Kokosia na działkach nr: 522,482/2


· Kąty Borucza na działkach na: 425,422,419,416/2,416/1,412,410,408,405,415,402,396,393,389,385/1,385/3,383,380,377, 401,399,378,371,367,363,359,355/2,355/1,351,343,338,337,336,335,334,333/3,350/3,350/4,332,331,329/4,329/3,327,325,323,321,319,317,315,312,308,303,330,586,306,453,304/1,298,301,296,291,300,287,284,281,278,275/3,275/2,275/1,271,259/2,259/1,270,258,266,257,253,254,231,232,202,200,590,588,195,194,193,192,208/1,208/2,191,142,139,138,137/1,137/2,134/4, 132,130, 128/2,128/1,126,69,64,63,61,62/2,52,125,463,83,80,78,76


W dniu 05.02.2010 zmienił się zakres inwestycji, inwestycja nie bedzie realizowana na działce nr 584 w Kątach Borucza.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


W związku z powyższym zawiadamiam , że zgodnie z art. 10 §1 K.p.a można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre , w dni pracy od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8-16 środy do 18-tej, oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego zawiadomienia.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o


każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w


§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.Przedmiotowe obwieszczenie podane zostaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w


publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Wólka Kokosia, Kąty Borucza.

Accessibility