Brak informacji


OGŁOSZENIE


z dnia 16 marca 2010r.


W sprawie: sporządzenia wykazu dotyczącego sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 , znajdującego się w budynku mieszkalnym w Dobrem przy ulicy Rynek 24 wraz z powierzchnią przynależną do lokalu (piwnicą) oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku, stanowiącego własność gminy Dobre do zbycia w drodze bezprzetargowej.


Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /DZ.U.z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/


Wójt Gminy Dobre ogłasza, że posiada do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 38,40m2, wraz z powierzchnią przynależną do lokalu (komórką o powierzchni 6,1 m2 ) oraz udziałem 445/3744 w częściach w prawie współwłasności działki nr 889/1 o powierzchni 0,0988 ha oraz w tych samych częściach w prawie współwłasności elementów wspólnych budynku, położonego w miejscowości Dobre przy ulicy Rynek 24


Cena nieruchomości: 32.371,00 złZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobre działka 889/1 znajduje się w terenach usług, nauki, oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej, handlu, gastronomii, turystyki, obiekty administracji publicznej. Dozwolona jest lokalizacja usług komercyjnych i mieszkań jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Dozwolona jest lokalizacja urządzeń lokalnej i ponadlokalnej infrastruktury technicznej.Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre na okres od dnia


16 marca 2010roku do dnia 27 kwietnia 2010 włącznie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dobre jak również w Biuletynie Informacji Publicznej bip@gminadobre.pl.


Po tym terminie zostanie spisany protokół stanowiący podstawę do sporządzenia aktu notarialnego.


Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Kupujący.


Wskazane granic przedmiotowej nieruchomości na gruncie może nastąpić na koszt Kupującego.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu (0-25) 757-11-90 wew. 27.


 

Accessibility