Brak informacji


Dobre, dnia 31.03.2010


GKI.7331/105/2009


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:


· Wólka Kokosia na działkach nr: 522,482/2


· Kąty Borucza na działkach na: 425,422,419,416/2,416/1,412,410,408,405,415,402,396,393,389,385/1,385/3,383,380,377, 401,399,378,371,367,363,359,355/2,355/1,351,343,338,337,336,335,334,333/3,350/3,350/4,332,331,329/4,329/3,327,325,323,321,319,317,315,312,308,303,330,586,306,453,304/1,298,301,296,291,300,287,284,281,278,275/3,275/2,275/1,271,259/2,259/1,270,258,266,257,253,254,231,232,202,200,590,588,195,194,193,192,208/1,208/2,191,142,139,138,137/1,137/2,134/4, 132,130, 128/2,128/1,126,69,64,63,61,62/2,52,125,463,83,80,78,76


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Wólka Kokosia i Kąty Borucza

Accessibility