Brak informacji

 

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 190 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.) Komisja Inwentaryzacyjna w Dobrem zawiadamia, że w dniach 09.04.2010 – 10.05.2010r. w godzianch 8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku) w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 będą wyłożone do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjne dla nieruchomości położonych w Dobrem, i tak:


– działka oznaczoną numerem ewidencyjnym 875/4 o ogólnej powierzchni 1.040 m2


przedmiotowa działka stanowi integralną część parku – aleję parkową, służy zaspokajaniu potrzeb


mieszkańców gminy, jest miejscem wypoczynku i rekreacji.


– działka oznaczoną numerem ewidencyjnym 2275 o ogólnej powierzchni 7.287 m2.


przedmiotowa działka stanowi drogę.


Uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowych działek przyjmowane będą przez pracownika Urzędu Gminy Dobre – Agnieszkę Roguską, pokój nr 8

Accessibility