Brak informacji


Dobre, dnia 27.05.2010 


GKI.7331/29/2010


 


Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały


dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia warunków zabudowy


w związku z planowaną budową linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 2240,2243/1,2243/2 położonych w miejscowości Dobre , Gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 w środy do 18-tej), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Accessibility