Brak informacji


Dobre, dnia 17.06.2010 


GKI.7331/105/2009 


O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach


nr 522, 482/2 w miejscowości Wólka Kokosia,


nr 425, 422, 419, 416/2, 416/1, 412, 410, 408, 405, 415, 402, 396, 393, 389, 385/1, 385/3, 383, 380, 377, 401, 399, 378, 371, 367, 363, 359, 355/2, 355/1, 351, 343, 338, 337, 336, 335, 334, 333/3, 350/3, 350/4, 332, 331, 329/4, 329/3, 327, 325, 323, 321, 319, 317, 315, 312, 308, 303, 330, 586 306, 453, 304/1, 298, 301, 296, 291, 300, 287, 284, 281, 278, 275/3, 275/2, 275/1, 271, 259/2, 259/1, 270, 258, 266, 257, 253, 254, 231, 232, 202, 200, 590, 588, 195, 194, 193, 192, 208/1, 208/2, 191, 142, 139, 138, 137/1, 137/2, 134/4, 132, 130, 128/2, 128/1, 126, 69, 64, 63, 61, 62/2, 52, 125, 463, 83, 80, 78, 76 w miejscowości Kąty Borucza na terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.
Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 DobreP O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Wólka Kokosia, Kąty Borucza i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.


 

Accessibility