Brak informacji


Dobre, dnia 07.09.2010r.


GKI.7331/118/2009


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:


· Antonina 219,222,225/1,237


· Mlecin 272,340,273,276,866,271,326


· Rąbierz Kolonia 158/3,158/4,159/3,159/4,162/3


· Rudzienko 298,902,940,932,1053,1070,1156,1221,1157/1,1157/5,1157/6,1157/3,1157/4,1164, 1158,1160/2,1160/1,1162/1,1190,1176,1177,1178


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Antonina, Mlęcin, Rąbierz Kolonia, Rudzienko.

Accessibility