Brak informacji


Dobre, dnia 08.09.2010r.


GKI.7331/5/2010


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:


· Grabniak działka nr. 2


· Osęczyzna działka 643


· Rakówiec działka nr. 103,201,219,222,227,237,238,441,642,645,767,883,914,936


· Wólka Mlęcka działka nr. 1,6,7,93/8,328


· Gęsianka działka nr. 1,5,4,127,128


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka.


Accessibility