Brak informacji


Dobre, dnia 09.09.2010r.


GKI.7331/4/2010


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm)informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla budowy sieci wodociągowej.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomościach położonych w miejscowości:


· Makówiec Duży działki nr.: 307/1,17,22,303,296,23/2,24/2,24/1,320,27,31,72,73,306/2,35,40,43,47,50,53/1,53/2,56,59,64,69,75,80/1,80/2,87/3,89,90,91


· Drop działki nr.:467/2,863,614,616,619,620,622,625,626,629,630,633


· Świdrów działki nr.: 35,36,38,40,42,44,46,48,50,73,74/1,75,79,83,85,87,130,91,93,95/2,24,22/2,23,21/2,21/1


· Sąchocin działki nr.: 91,26,28,31/1,31/2,34/1,34/3,36,38,41,44,47,50,53,58,61,64,68,72,76,80,81,85,89,117,116,115,114/1,114/2,112,110,164,121,122,123,124,134,152


· Nowa Wieś działki nr. :


360/1,203,204,377/2,209,355,211,131/1,131/2,133,134/1,134/2,354,86,365,90,88,92,95,82,


79,77,78,59/1,58,48/2,357/1,97,99,98,103,106,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,


129, 359


· Marcelin działki nr.:


40,23,1,15,27/1,29/1,33,36,37/3,37/4,38,39,26,6/2,27/2,34,35,37/1


· Sołki działki nr.:


63,32/4,30/5,329,328


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makówiec Duży, Drop, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin, Sołki.

Accessibility