Brak informacji


Dobre, dn.27-09-2010


GKI. 7331/95/10


O B W I E S Z C Z E N I E


Wójta Gminy Dobre


o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 61§ 4 , art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) , art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm) z a w i a d a m i a m,


że w dniu 21.09.2010 roku na wniosek PDE Dystrybucja Warszawa- Teren Sp.zo.o 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95 adres do korespondencji ZEW-T Dystrybucja Sp.z.o.o Rejon Energetyczny Mińsk-Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk-Mazowiecki, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Andrzej Żółkowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia.


Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 140, 149, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 181, 185, 186, 190, 647, 195, 200, 207, 213, 220, 204, 212, 225, 229, 231, 237, 244, 304, 309, 310, 312, 315, 323, 331/1, 331/2, 335/2, 343/2, 348/2, 348/4, 351, 354, 357, 361, 365, 369, 372, 373, 375, 379, 380, 381, 385, 374, 393, 418, 422, 425, 428, 431, 434, 438, 442, 446, 451 położonych w miejscowości Poręby Stare, gmina Dobre.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1K.P.A do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 §1 K.p.a można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem pokój nr 21, ul. Kościuszki 1,05-307 Dobre , w dni pracy od poniedziałku do piątku , w godzinach od 8-16 środy do 18-tej, oraz wypowiedzieć się na ich temat lub zgłosić inne żądania w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości przedmiotowego obwieszczenia.


Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dokumenty.


Zgodnie z art. 35§ 5 Kodeksu postępowania administracyjnego, do terminów załatwienia spraw nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony niezależnych od organu.


Zgodnie z art. 41§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o


każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniechania obowiązku określonego w


§ 1doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Przedmiotowe obwieszczenie podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Poręby Stare

Accessibility