Brak informacji


Dobre, dnia 1.10.2010r 


GKI.7331/118/2009 


O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkachnr 298, 902, 940, 932, 1053, 1070, 1156, 1221, 1157/1, 1157/5, 1157/6, 1157/3, 1157/4, 1164, 1158, 1160/2, 1160/1 (po podziale 1160/3 i 1160/4), 1162/1, 1190, 1176, 1177, 1178 w miejscowości Rudzienko,


nr 272, 340, 273, 276, 866, 271, 326 w miejscowości Mlęcin,


nr 219, 222, 225/1, 237 w miejscowości Antonina,


nr 158/3, 158/4, 159/3, 159/4, 162/3 w miejscowości Rąbierz Kolonia


na terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 DobreP O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Rudzienko, Mlęcin, Antonina, rąbierz Kolonia i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.


Accessibility