Brak informacji


Dobre, dnia 07.10.2010r 


GKI.7331/5/2010 


O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y D O B R Ezawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych wzdłuż planowanej inwestycji o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkachnr 2 w miejscowości Grabniak,


nr 643 w miejscowości Osęczyzna,


nr 103, 201, 219, 222, 227, 237, 238, 441, 642, 645, 767, 883, 914, 936 w miejscowości Rakówiec,


nr 1, 6, 7, 93/8, 328 w miejscowości Wólka Mlęcka,


nr 1, 5, 4, 127, 128 w miejscowości Gęsianka


na terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 DobreP O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1 , na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mlęcka, Gęsianka i na stronie Biuletynu Informacji Publiczne Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility