Brak informacji


OGŁOSZENIE


Wójta Gminy w Dobrem


z dnia 11 października 2010 roku


w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży:


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / DZ.U. z 2004r. Nr. 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/Wójt Gminy Dobre ogłasza , że posiada do sprzedaży, i tak:I. Nieruchomość niezabudowana położona we wsi Poręby Nowe, oznaczona numerem ewidencyjnym 136, o powierzchni 0,0800 ha dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą nr 47699Cena nieruchomości : 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) plus podatek Vat


w wysokości 22%

Gmina Dobre nie posiada opracowanego planu zagodpodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionej nieuchomości.


Według wypisu z ewidencji gruntów działka ta stanowi las i pastwiska trwałe.


Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


gminy Dobre przedmiotowa działka przeznaczona jest pod obszary przestrzeni produkcyjnej


o średnim i niskim potencjale rolnym (bez ograniczeń pod zabudowę)


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. od dnia 11 października 2010 roku.


Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobre na okres od dnia 11 października 2010 roku do dnia 24 listopada 2010 roku włącznie oraz w miejscowości, w której położona jest przedmiotowa nieruchomość, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem.


Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8 lub pod nr 25 7571190 w. 27

Accessibility