Brak informacji


Dobre, dnia 15.10.2010r


GKI.7331/4/2010O B W I E S Z C Z E N I E 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)W Ó J T


G M I N Y D O B R Elokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na działkach:


nr 307/1, 17, 22, 303, 296, 23/2, 24/2, 24/1, 320, 27, 31, 72, 73, 306/2, 35, 40, 43, 47, 50, 53/1, 53/2, 56, 59, 64, 69, 75, 80/1, 80/2, 87/3, 89, 90, 91, w miejscowości Makówiec Duży,


nr 467/2, 863, 614, 616, 619, 620, 622, 625, 626, 629, 630, 633, w miejscowości Drop,


nr 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 73, 74/1, 75, 79, 83, 85, 87, 130, 91, 93, 95/2, 24, 22/2, 23, 21/2, 21/1 w miejscowości Świdrów,


nr 91, 26, 28, 31/1, 31/2, 34/1, 34/3, 36, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 58, 61, 64, 68, 72, 76, 80, 81, 85, 89, 117, 116, 115, 114/1, 114/2, 112, 110, 164, 121, 122, 123, 124, 134, 152 w miejscowości Sąchocin,


nr 360/1, 203, 204, 377/2, 209, 355, 211, 131/1, 131/2, 133, 134/1, 134/2, 354, 86, 365, 90, 88, 92, 95, 82, 77, 79, 89, 78, 59/1, 58, 48/2, 357/1, 97, 99, 98, 103, 106, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 359, w miejscowości Nowa Wieś,


nr 40, 23, 1, 15, 27/1, 29/1, 33, 36, 37/3, 37/4, 38, 39, 26, 6/2, 27/2, 34, 35, 37/1 w miejscowości Marcelin,


nr 63, 32/4, 30/5, 329, 328 w miejscowości Sołkina terenie gminy Dobre polegającą na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej.


Na rzecz:


Gminy Dobre w imieniu której działa Wójt Gminy Dobre z/s Urząd Gminy w Dobrem ul. Tadeusza Kościuszki 3,05-307 DobreP O U C Z E N I E:Właścicielom i wieczystym użytkownikom nieruchomości wzdłuż planowanej inwestycji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Dobre w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, jeżeli mają zastrzeżenia związane z ochroną swoich interesów w przypadku realizacji inwestycji.Zawiadomienie lub doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego jej ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrem, ul. Tadeusza Kościuszki 1, na tablicy ogłoszeń sołectwa wsiMakówiec Duży, Drop, Świdrów, Sąchocin, Nowa Wieś, Marcelin, Sołki i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.

Accessibility