Brak informacji


Dobre, dnia 06.12.2010


GKI.7331/107/2010


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej NN 0,4kV oraz elektroenergetycznego przyłącza kablowegoNN wraz ze złączem Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 304, 144/2, 144/1 położonych w miejscowości Makówiec Duży, gmina Dobre.


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów,


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makówiec Duży.


Przyg. Joanna Zaperta- pracownik UG Dobre


tel. 25 757 11 90 wew. 36

Accessibility