Brak informacji


Dobre, dnia 30.03.2011r 


GKI.7331/1/2011


 


Z A W I A D O M I E N I E 


Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm) informuję , że zebrane zostały dowody niezbędne do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie wraz z nadbudową budynku istniejącego szkoły, zmianą konstrukcji dachu z obecnej- stropodach niewentylowanyny na dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką (ew. na rąbek stojący), realizację zadaszenia przed wejściem głównym do budynku ( rozbudowa) na działce 338/3 w miejscowości Mlęcin, gmina Dobre 


Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy, pokój nr 21 ;(czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00, środa do 18-tej.), w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. 


 


Zawiadomienie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre, a także na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Mlęcin.


Accessibility