Brak informacji

 

GKI.6220.5.2021                                                                                     Dobre, dn. 16.03.2023

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022, poz. 1029 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre złożono raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”.

 

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek Inwestora: PCWO Energy Projekt sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa
  2. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dobre.
  3. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. wnioskiem Inwestora, raportem o oddziaływaniu na środowisko, postanowieniem RDOŚ w Warszawie uzgadniającym realizację i określającym warunki realizacji przedsięwzięcia, Opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Sokołowie Podlaskim oraz Opinią Sanitarną PPIS w Mińsku Mazowieckim).

Z treścią raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, a także z całą dokumentacją  można zapoznać się po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (e-mail: renata.miaskiewicz@gminadobre.pl, tel. 25 7571190 wew. 27), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia. Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre.
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa Makówiec Mały, Nowa Wieś gm. Dobre

 

 

Otrzymują:

  1. PCWO Energy Projekt sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa
  2. A/a

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miąskiewicz – prac. UG Dobre, tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility