Brak informacji

Dobre, dn. 26.05.2023

GKI. 6220.5.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 553 ze zm.) zawiadamia się, że Wójt Gminy  Dobre w dniu 26.05.2023r. wydał decyzję znak: GKI.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 „Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części dz. nr 103/6 w obrębie Makówiec Mały, gmina Dobre”

Decyzja została wydana na wniosek Inwestora tj.  PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa.  Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w UG Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05 – 307 Dobre,  pok. nr 8 w godzinach urzędowania,  w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobre
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobre oraz sołectwa  Makówiec Mały i Nowa Wieś, gm. Dobre

 

 

Sprawę prowadzi:

Renata Miaskiewicz – prac. UG Dobre

Tel. 25 757 11 90 wew. 27

Accessibility